ลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลงนามแบบยืนยัน

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

            ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มารับแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในวันที่ 9-11 ตุลาคม  2562  เวลา  9.00-15.00 น. ที่ห้องแนะแนวฯมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขั้นตอนการปฏิบัติต้องปฏิบัติดังนี้

  1. หากผู้ขอกู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้แทนโดยชอบธรรมคือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง) และให้แนบบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องลงนามโดยลายมือชื่อตนเองและต้องเหมือนกับที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  1. ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  1. บัตรประชาชนของทุกคนที่แนบมาต้องยังไม่หมดอายุ
  2. หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย 2 แผ่น

ลิงก์ : ตรวจสอบรายชื่อลงนาม

สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan ให้รีบดำเนินการยืนยันค่าลงทะเบียนรอลงนามรอบ 2
  2. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิดให้รีบแก้ไขยืนยันค่าลงทะเบียนใหม่และรอรอบ 2
  3. แบบคำยืนยันที่ส่งมามีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรีบดำเนินการแก้ไขที่ห้องแนะแนวตามประกาศและรอรอบ 2

ลิงก์ ตรวจสอบรายชื่อแก้ไข

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *