กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

ข่าวทั่วไป

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่อง กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6  จังหวัดขอนแก่น  และโรงพยาบาลอุดรธานี  ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม  “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”  แสดงถึงพลังของชาว กยศ. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นการตอบแทนสังคม  จึงขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30-31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ผู้กู้ยืมที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมือง)

  1. เข้าร่วมพิธีเปิด วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 พร้อมกันเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม  อาคารกิจกรรมนักศึกษา
  2. บริจาคโลหิต  วันที่ 30-31 มกราคม 2562 เริ่มเวลา 8.30-15.30 น. ณ  หอประชุม  อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ผู้กู้ยืมที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

บริจาคโลหิต  วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคาร SCB1 *แก้ไข

หมายเหตุ

  1. ผู้กู้ยืมกองทุนกยศ. และ กรอ. ให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน และแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
  2. ทุกๆกิจกรรมมีการเช็คกิจกรรม และมีชั่วโมงจิตอาสาให้ตามความเหมาะสมโดยให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้กำหนด
  3. การเช็คกิจกรรมมีทั้งการเข้าร่วมพิธีเปิด  การบริจาคโลหิตผ่าน และการบริจาคโลหิตไม่ผ่าน ให้ผู้กู้ยืมแจ้งเจ้าหน้าที่และตรวจสอบให้ถูกต้อง